Terms and Conditions
Obchodné podmienky a Ochrana osobných údajov

Na mobiloch sú OP zobrazené pod AJ verziou.

TERMS AND CONDITIONS


Explanation: the sign "/" slash, means "or".

Buying goods, online products and services on this website may be made by legJial bodies as well as individuals in compliance with the rules listed below.


I. Order and purchase contract

You as a buyer (customer / client) order goods / online products / services offered on this site through the electronic trading system via e-shop or by using the order forms provided on this site.

Thus made the order shall be considered binding and is in line with the Act. 108/2000 Z.z. as amended, and regulations seen as concluding a contract at a distance.

When ordering it is necessary to completely specify all data requiered in the order form.

These data are under the Law on Protection of Personal Information. 122/2013 Z.z. and corrsponding EU law and will be used only in the context of the business relationship between buyer and seller, for internal statistics of the seller, and will not be disclosed to any third parties, except the data necessary to deliver goods which will be provided to the delivery company/shipper.

A binding purchase agreement is since the moment of having submitted the order. All thus submitted orders are orders with obligation to pay.

Orders must be paid in advance on the basis of data / proforma invoice which will be sent upon receipt of your order.

Seller (operator of this site). 


II. The purchase price, shipping and payment orders

As a buyer you must pay us than the purchase price of goods / online products / services agreed in the contract.

Payment of ordered goods / online products / services can be performed:

1. bank transfer (via Internet banking, classic gear)


2. The online credit or debit card

3. via PayPal

We reserve the right to change the purchase price in case of legislative changes, changes in prices from manufacturers or suppliers.

As the date of payment is considered the day when the full purchase price is credited to our account. The price listed on the site is guaranteed within five days from the date of dispatch of your order. In case of not paid orders within this period of five days, our system cancels the order and the buyer has when re-ordering no right to require the previous / original price.

The total order price is the total price of the goods / online products / services + postage (price, fee for service).

Shipping within Slovakia (price for delivery of goods):

 • Package to Mail by Slovak Post: 3.50 EUR
 • Package home by Slovak Post: 4.50 EUR
 • Courier: 9 EUR

Shipping to Czech Republic (price for delivery of goods):

 • Package home by Slovak Post: 4.50 EUR
 • Courier: 15 EUR

Currency Converter here

Shipping within Europe (price for delivery of goods):

 • HU, PL, AU

- delivery by Slovak Post: 9.90 EUR

- delivery by courier: 15 EUR

Currency Converter here

 • Rest of Europe:

- delivery by Slovak Post: 19.90 EUR

- delivery by courier: 25 EUR

Currency Converter here


Online products: For products that are delivered electronically online / as download link / by e-mail price for delivery is: 0 EUR

Seminars, courses: Price for delivery is: 0 EUR


III. Delivery period

Delivery time depends on the type of the goods, products, or services.

 • Goods sent by mail are generally shipped within 2-14 business days.
 • Online products are usually sent within 48 hours upon receipt of the payment.
 • Services are provided under the terms of seminars / courses and upon agreement.

More about the forms and terms of delivery can be found here.

In case the specified delivery time is not convenient for you, please do not submit your order.

You. as a buyer, are obliged to check if the goods and their packaging delivered to you is in a good state. In case you find out that the package is mechanically damaged, please make a record of it in the presense of the postman/courier and inform us asap by e-mail to durangosystem(at)gmail.com. Based on the evidence, we can solve the situation.


IV. Order cancellation

We reserve the right to cancel the order, or its part, in case it is not possible for technical reasons to deliver the goods within the required time, the goods are no longer produced, not supplied, or their price has changed significantly. In case this happens, we will notify you immediately via contact form..


V. Specific conditions

Specific conditions apply to workshops. It is necessary to accept the terms and rules directly specified and applicable to a particular workshop. These specific conditions are always published in the order (registration) form of the relevant workshop.

VI. Final provisions

Notwithstanding any other provisions of the contract, the seller is not liable to the consumer for any lost profits, loss of opportunity, or any other indirect or consequential loss, or inconvenience caused by so called "higher power" (natural disasters, internet collapses, etc.).

These terms and conditions have been formulated and provided in good faith to meet the legal conditions and adjustments to fair trade relations between the seller and the buyer.

In case of any disputes arising from the failure to meet those conditions, misunderstandings, and similar problems will be solved by mutual communication and agreement out of court.

Any objections, complaints, suggestions, references to the functioning of the website and e-shopcan be sent directly to us through our contact form in here.

The seller and the buyer have agreed to fully accept the electronic communication via e-mail and Internet network as valid and binding on both parties.

By submitting your order you acknowledge that before sending your order you read these Terms and Conditions, you understand them and fully accept and agree with them.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Vysvetlivky: znak "/" lomítko, šikmá čiara znamená "alebo".

Nakupovanie tovaru, online poduktov a služieb na tejto internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.


I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Vy ako kupujúci (zákazník / klient) si objednávate tovar / online produtky / služby z ponuky na tejto stránke prostredníctvom obchodného systému elektronickou písomnou formou cez e-shop alebo s použítím objednávkových formulárov uverejnených na tejto stránke.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Pri objednávke je nutné kompletne uviesť všetky požadované údaje vo formulári.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov platných v ČR a tiež v SR (č. 122/2013 Z.z.) použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim pre vykonanie objednávky a na interné štatistiky predajcu a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou poskytnutia údajov doručovateľovi, ktoré sú nevyhnutné na doručenie tovaru.

Záväzná kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru / online produktov / služieb vzniká v momente odoslania objednávky. Všetky takto odoslané objednávky sú považované za objednávky s povinnosťou platby.

Objednávku je nutné uhradiť vopred na základe údajov/dokladu, ktoré Vám budú doručené po prijatí Vašej objednávky.

Predajca (prevádzkovateľ tejto stránky).


I. Kúpna cena, poštovné a úhrada objednávky

Ako kupujúci ste povinný zaplatiť nám ako predávajúcemu kúpnu cenu tovaru / online produktov / služieb dohodnutú v kúpnej zmluve.

Úhradu objednaného tovaru / online produktov / služieb je možné vykonať:

1. bankovým prevodom (cez Internet banking; klasický prevod)

2. online kreditnou alebo debetnou kartou

3. z paypal účtu

Vyhradzujeme si právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov.

Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na náš účet. Cena uvedená na stránke je garantovaná v priebehu piatich dní odo dňa odoslania objednávky. V prípade neuhradenia objednávky v danom termíne je táto stornoovaná systémom a kupujúci nemá pri opätovnej objednávke žiadny nárok požadovať v prípade zmeny ceny pôvodnú cenu.

Celková cena objednávky je súčtom ceny tovaru / online produktov / služieb + poštovné (cena, poplatok za doručenie).

Poštovné pre objednávky nad 150 EUR: 0 EUR

Poštovné v rámci Slovenska (cena za doručenie tovaru):

 • Balík na poštu: 3.50 EUR
 • Balík na adresu: 4.50 EUR
 • Kuriér: 9 EUR

Poštovné do ČR (cena za doručenie tovaru):

 • Balík na adresu: 4.50 EUR
 • Kuriér: 15 EUR

menový konvertor tu

Poštovné v rámci Európy (cena za doručenie tovaru):

 • HU, PL, AU

- Slovenská pošta: 9.90 EUR

- Kuriér: 15 EUR

menový konvertor tu

 • zvyšok EURÓPY:

- Slovenská pošta: 19.90 EUR

- Kuriér: 25 EUR

menový konvertor tu

Online produkty: V prípade produktov, ktoré sú dodávané elektronickou online formou / link na stiahnutie / e-mail je cena za doručenie: 0 EUR

Online kurzy, kurzy, semináre: V prípade uvedených je cena za doručenie: 0 EUR


III. Dodacia doba

Dodacia doba závisí od charakteru tovaru, produktu alebo služby.

Poštou zasielané produkty sú zvyčajne vyexpedované v lehote 2 - 14 pracovných dní.

Online produkty sú doručované obratom po prijatí úhrady, resp. v priebehu 48 hodín.

Služby sú poskytnuté podľa termínov workshopov.

V prípade, že Vám uvedená dodacia lehota nevyhovuje, objednávku nám neposielajte.

Pri preberaní ste ako kupujúci povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal. V prípade, že zistíte, že obal tovaru je mechanicky poškodený, oznámte túto skutočnosť doručovateľovi a za jeho prítomnosti skontrolujte stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru ste povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľ. O uvedenej situácii nás ihneď informujte čo najrýchlejšie písomne e-mailom na durangosystem(at)gmail.com. Na základe zhotoveného záznamu môžeme situáciu vyriešiť.


IV. Storno objednávky

Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás bezodkladne kontaktovať.


V. Špecifické podmienky

Špecifické podmienky sa vzťahujú k online kurzom / kurzom / seminárom, kde pre aktuálne v ponuke je potrebné súhlasiť s podmienkami a pravidlami priamo pre konkrétny kurz / seminár. Tieto špecifické podmienky sú vždy publikované v objednávkovom (prihlasovacom) formulári na príslušný kurz / seminár.


VI. Záverečné ustanovenia

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty alebo komplikácie vzniknuté tkzv. vyššou mocou (prírodné živly a pod.).

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, nedorozumenia a podobne budú prioritne riešené vzájomnou komunikáciou, dohodou a mimosúdnou cestou.

Prípadné namietky, reklamácie, návrhy k fungovaniu stránky a e-shopu môže kupujúci zaslať priamo k nám cez kontaktný formulár tu.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Odoslaním objednávky prehlasujete, že ste sa pred jej odoslaním oboznámili s týmito Obchodnými podmienkami, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi v plnom rozsahu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


I. Spracovateľ údajov * II. Rozsah spracovania údajov * III. Účel spracovania údajov * IV. Právny základ spracovania osobných ûdajov * V. Doba a miesto uchovávania osobných údajov * VI. Prístup tretích strán k osobným údajom * VII. Práva zákazníkov * VIII. Používanie súborov cookies IX. Kontakt

Znak " / " znamená "alebo".

I. Spracovateľ údajov


 1. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spôsob používania osobných údajov zákazníkov / kliientov / partnerov / spolupracovníkov / účastníkov workshopov a projektov v  súvislosti s využívaním webstránok, online služieb, e-shopov, spolupráce a účasti na workshopoch, projektoch a skúškach.
 2. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zmenené za účelom zefektívnenia ochrany osobných údajov. Ich aktuálnu verziu nájdete vždy na internetových stránkach spoločnosti.
 3. Spoločnosť, ďalej len ako "Spoločnosť" má pri spracovaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa.

II. Rozsah spracovania osobných údajov

 1. Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s využívaním našich webových stránok, e-shopov, poskytovaním služieb a účasťou v projektoch a workshopoch Spoločnosti. Konkrétne sa jedná o nasledujúce osobné údaje:


  • meno a priezvisko
  • tituly
  • dátum narodenia / vek
  • adresa
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • platobné údaje
  • história objednávok / registrácií
  • história účasti v projektoch a woekshopoch
  • IP adresa
 1. Cookies
  • údaje o vyhľadávaní na internete
  • údaj o koncovom zariadení
  • údaje o sociálnych médiách

III. Účel spracovania osobných údajov


Spoločnosť spracováva osobnė údaje na nasledovné účely:

  • plnenie zmluvy, ktorú uzatvorila Spoločnosť so zákazníkom / klientom / partnerom / spolupracovníkom / účastníkom projektov a workshopov
  • zabezpečenia a kontroly bezpečnosti a funkčnosti siete
  • evidovanie informácií o zákazníkoch / klientoch / partneroch / spolupracovníkoch / účastníkoch skúšok, projektov a workshopov Spoločnosti a produktoch a službách, ktoré im Spoločnosť poskytla
  • marketingové účely za účelom informovania zákazníkov / klientov / partnerov / spolupracovníkov / účastníkov skúšok, projektov a workshopov o nových produktoch, projektoch, workshopoch a službách Spoločnosti (avšak len na základe predchádzajúceho dobrovoľného a informovaného súhlasu)
  • plnenie prípadných zákonných povinností

IV. Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracováva spoločnosť Durango System, s. r. o..

 1. Na základe súhlasu udeleného zákazníkom / klientom / partnerom / spolupracovníkom / účastníkom skúšok, projektov a workshopov Spoločnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Realizácia zmluvy/obchodného vzťahu medzi združením a zákazníkom.
 3. Osobitné predpisy - jedná sa najmä ale nie výhradne o:
  • reklamácie tovaru regulované Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 4. Oprávnený záujmov prevádzkovateľa.

V. Doba a miesto uchovávania osobných údajov

Spoločnosť spracováva osobné údaje po obmedzenú dobu.

 1. Osobné údaje zákazníkov získané na účely plnenia zmluvy/obchodného vzťahu sa spracovávajú a uchovávajú po dobu trvania zmluvy, pričom sú vymazané najneskôr do 2 rokov odo dňa skončenia zmluvy v prípade, že medzi Spoločnosťou a jej zákazníkom nedôjde k vzniku právneho sporu.
 2. V prípade, že zákazník / klient / partner / spolupracovník / účastník udelí Spoločnosti súhlas aj na využitie jeho osobných údajov na marketingové účely, spracováva Spoločnosť jeho osobné údaje na tieto účely po dobu uvedenú v súhlase alebo až do odvolania súhlasu.
 3. Osobné údaje získané na základe osobitných predpisov uchováva po dobu stanovenú týmito osobitnými predpismi.
 4. Osobné údaje zákazníkov / klientov / partnerov / spolupracovníkov / účastníkov skúšok, projektov a workshopov neopustia územie členských štátov Európskej únie a Európy.

VI. Prístup tretích osôb k osobným údajom

K osobným údajom zákazníkov / klientov / partnerovv / spolupracovníkov / účastníkov skúšok, projektov a workshopov môžu mať prístup:


 1. Písomne poverené osoby s presne vymedzeným rozsahom prístupu a použitia osobných údajov.
 2. Tretie osoby konajúce v mene Spoločnosti. Takéto tretie osoby môžu osobné údaje používať len v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.
 3. Tretie osoby poverené dopravou produktov v obmedzenom rozsahu nevyhnutnom len na doručenie produktov.
 4. Oprávnené osoby, avšak len za predpokladu splnenia zákonných povinností Spoločnosti voči oprávnenej osobe.

VII. Práva zákazníkov

Zákazníci / klienti / partneri / spolupracovníci / účastníci skúšok, projektov a workshopov Spoločnosti majú nasledujúce práva:

  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa zákazníka / klienta / partnera / spolupracovníka / účastníka skúšok, projektov a workshopov
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov (zákazníci môžu požiadať, aby im boli ich osobné údaje poskytnuté v strojovo čitateľnom formáte a môžu požiadať o prenos takýchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa).
 1. Zákazníci / klienti / partneri / spolupracovníci / účastníci skúšok, projektov a workshopov majú právo kedykoľvek odvolať ich súhlas za účelom spracovania ich osobných údajov na marketingové účely, a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle (napr. vo forme e-mailu zaslaného na emailovú adresu: durangosystem @ gmail.com). V prípade odvolania súhlasu so spracovávaním jeho osobných údajov Spoločnosť prestane okamžite spracovávať jeho osobné údaje.

VIII. Používanie súborov cookies

 1. Pri použití webstránok Spoločnosti sa na počítači alebo mobilnom zariadení, ktorým zákazník na stránky pristupuje, ukladajú súbory cookies - malé textové súby, vďaka ktorým si webstránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách zákazníka a využíva ich pre lepšie prispôsobenie obsahu webstránok záujmom návštevníko a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 2. Každá z webových stránok Spoločnosti dáva zákazníkovi možnosť výberu - vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s ukladaním cookies.
 3. V prípade, ak zákazník vyjadrí súhlas s ukladaním cookies na počítači alebo mobilnom zariadení zákazníka, dochádza k ukladaniu týchto typov cookies súborov:
  • dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača zákazníka automaticky vymažú
  • dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači zákazníka zostávajú zachované aj po vypnutí elektronického zariadenia, pomocou ktorého zákazník pristupuje k webovým stránkam
 4. Súhlas zákazníka s ukladaním cookies je zároveň vyjadrením súhlasu pre Spoločnosť na využívanie súborov cookies na marketingové alebo štatistické účely, pričom tento súhlas trvá po dobu, počas ktorej sú zachované nastavenia jeho internetového prehliadača. Pri zmene nastavení internetového prehliadača zákazníka, alebo ak zákazník vyjadri nesúhlas s ukladaním súborov cookies, súhlas zákazníka zaniká.
 5. V prípade ak zákazník vyjadrí nesúhlas s ukladaním cookies, pravdepodobne bude musieť pri každej návšteve webstránky manuálne upravovať niektoré nastavenia.
 6. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích strán, ani na počítačoch a mobilných zariadeniach, ktoré nie sú plne pod kontrolou používateľa.

IX. Kontaktujte nás

 1. V prípade, že naši zákazníci / klienti / partneri / spolupracovníci / ûčastníci skúšok, projektov a workshopov majú akékoľvek otázky v súvislosti so uspracovaním ich osobných údajov, môžu sa na nás obrátiť elektronicky tu. 
 2. Dozor nad dodržiavaním ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.