Medzinárodné skúšky zo španielčiny

15.11.2017

D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je medzinárodný jazykový certifikát určený pre záujemcov už od 7 rokov veku, tínedžerov, dospelých a tiež jazykových profesionálov (lektori, učitelia španielčiny).

Certifikát je platným dokladom o jazykovej zdatnosti v španielčine v hovorenej, písomnej alebo oboch formách v súlade s CEFR.

Diplomy majú celosvetovú platnosť.

DELENIE SKÚŠOK

Skúšky sú rozdelené do:

A. desiatich úrovní v ústnej forme, od základnej úrovne po úplné ovládanie jazyka (Elemental, Básico, Intermedio, Avanzado, Superior y Dominio)

B. šiestich úrovní v písomnej forme, od úrovne Elemental.A1, Básico-A2, Intermedio-B1, Avanzado-B2, Superior - C1, Dominio-C2

C. troch špecializácií: obchod, turizmus a zdravotníctvo. Pre účasť na tomto type skúšok je potrebné mať úroveň španielčiny Avanzado a vyššie.

VÝHODY SKÚŠOK D.I.E.

  • Skúšky sa realizujú počas celého roka, takže kandidáti sa ich môžu zúčastniť vtedy, keď im to najlepšie vyhovuje.
  • Obsah ústnej skúšky je flexibilný a sám kandidát si môže vybrať témy na konverzáciu.
  • Nie je potrebné absolvovať všetky úrovne skúšky na to, aby bolo možné absolvovať úroveň "Dominio".
  • Ústna a písomna skúška sú samostatné. Kandidát môže zložiť obe formy alebo iba jednu z nich, z ktorej potom obdrží Diplom. Dokonca si môže zvoliť rôzne úrovne skúšky v ústnej forme a v písomnej forme (napríklad Avanzado v ústnej forma a Intermedio v písomnej forme, a pod.).
  • V prípade, že kandidát úspešne spraví len niektorú z foriem skúšok, písomnú alebo ústnu, obdrží Diplom korešpondujúci s formou, ktorú úspešne absolvoval.

HODNOTENIE A VÝSLEDKY

Maximálny počet bodov za skúšku je 100, ktorými sa hodnotí plynulosť, výslovnosť, porozumenie, gramatická správnosť a slovná zásoba. 

Na úspešné absolvovanie skúšok a získanie diplomu D.I.E. je potrebné dosiahnuť 65% z celkového počtu bodov v každom z vyššie uvedených hodnotiacich kritérií (plynulosť...). 

Pri dosiahnutí viac ako 85% kandidát získa diplom s vyznamenaním.

Výsledky ústnej formy skúšok sú k dispozícii zvyčajne v deň účasti na skúške.

Výsledky písomnej formy sú do 45 dní odo dňa absolvovania skúšky.

Diplomy sú úspešným kandidátom následne zasielané v rámci 60 - 90 dní.


C O R R E S P O N D E N C I A S

D.I.E. NIVELES

ORAL               ESCRITO           CEFR

1 Elemental

2 Elemental     Elemental           A1

3 Básico

4 Básico           Básico               A2

5 Intermedio

6 Intermedio    Intermedio         B1

7 Avanzado

8 Avanzado      Avanzado          B2

9 Superior        Superior             C1

10 Dominio       Dominio             C2

Especializados

  • Negocios
  • Turismo
  • Salud
  • centro


VZOROVÉ DIALÓGY A TESTY

Vzory dialógov ústnej formy skúšky podľa úrovní nájdete tu.

Modely písomných skúšok nájdete tu.

TERMÍNY A POPLATKY

Prípravu na skúšky je možné absolvovať v registrovaných prípravných centrách alebo u registrovaných lektorov.

Skúšky je možné absolvovať len v akreditovaných skúšobných centrách.

Termíny a poplatky za skúšky nájdete priamo na stránkach akreditovaných centier.

D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je medzinárodný jazykový certifikát určený pre záujemcov už od 7 rokov veku, tínedžerov, dospelých a tiež jazykových profesionálov (lektori, učitelia španielčiny).

D. I. E. (Diploma Internacional de Español) je mezinárodní jazykový certifikát určený pro zájemce již od 7 let věku, teenagerov, dospělých a také jazykových profesionálov (lektoři, učitelé španělštiny).

A D. I. E. (Diploma Internacional de Español) egy nemzetközi nyelvi bizonyítvány. Érdeklődők számára már 7 éves kortól, tínédzserek, felnőttek, hivatásos spanyol tanárok és lektorok számára.


D. I. E. (Diploma Internacional de Español) to międzynarodowy certyfikat językowy przeznaczony dla zainteresowanych już od 7 roku życia, nastolatków, dorosłych, jak również specjalistów językowych (lektorzy, nauczyciele języka hiszpańskiego).